Taksofonai.lt

Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymas konkurso „Taksofonai grįžta“ metu.

Duomenų valdytojas

  • Telia Lietuva, AB
  • paštas info@telia.lt
  • Saltoniškių g. 7A, LT-08105 Vilnius
  • Įmonės kodas 121215434

Duomenų tvarkymo tikslas 

Konkurso organizavimas (registracija, idėjos pateikimas, idėjų gavimas, vertinimas, rezultatų paskelbimas, užklausų nagrinėjimas).

Registracijos metu kiekvienas dalyvis užpildo registracijos formą www.taksofonai.lt  ir nurodydamas šiuos duomenis: vardas, pavardė, organizacija, miestas, el. paštas, telefono numeris.

Telia Lietuva, AB, gavusi duomenis, apdoroja ir išsaugo duomenis sistemoje.

Konkurso laimėtojai (vardas, pavardė, organizacija) skelbiami interneto svetainėje www.taksofonai.lt.

Konkurso laimėtojai apie laimėjimą informuojami tiesiogiai. Teisinis pagrindas                 

Sutikimas (BDAR1 6 str. 1 d. a) p.) – duomenų valdytojas organizuoja konkursą, kuriame laisvai, savo nuožiūra gali dalyvauti fiziniai asmenys ir tuo tikslu pateikti savo asmens duomenis. Sutikimas pateikiamas registruojantis.

Fizinis asmuo turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir šiuo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Atšaukus sutikimą, konkurso metu pateikta idėja bus ištrinta ir jis nebegalės dalyvauti konkurse ar gauti informaciją apie dalyvavimą jame.

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi duomenų valdytojui siekiant įvykdyti jam taikomas teisines prievoles (BDAR 6 str. 1 d. c) p.), pvz., prievoles susijusias su prizų perdavimo įforminimu ir finansine apskaita.

Tvarkomi asmens duomenys                      

Vardas, pavardė, organizacija, el. paštas, telefono numeris, miestas, idėja.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis   

Duomenys ir vartotojo paskyros saugomi iki 2024 m. balandžio 1 d. nuo konkurso dienos. Suėjus šiam terminui saugomi tik nuasmeninti konkurso duomenys, pagal kuriuos nėra įmanoma nustatyti asmens tapatybės, ir tik statistikos kaupimo tikslais. Kai asmens duomenis ilgiau saugoti įpareigoja teisės aktai, duomenys saugomi tiek, kiek numato taikyti teisės aktai.

Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys gali būti perduoti Telia Lietuva, AB tiekėjams (duomenų tvarkytojams) Konkurso organizavimo tikslais.

Kitos duomenų subjekto teisės

Teisė susipažinti

Asmuo gali prašyti duomenų valdytojo patvirtinimo, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi, ir jeigu taip – jis gali susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis bei informacija apie tokį tvarkymą.

Teisė į duomenų ištaisymą 

Asmuo gali prašyti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis, taip pat papildyti asmens duomenis, jeigu jie yra neišsamūs.

Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)                       

Asmuo gali prašyti, kad jo asmens duomenys be nepagrįsto delsimo būtų ištrinti.

Asmuo gali prašyti, kad būtų apribotas jo asmens duomenų tvarkymas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

jis ginčija asmens duomenų tikslumą – tam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o asmuo prieštarauja asmens duomenų ištrynimui ir prašo tik apriboti jų naudojimą;

duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų, bet asmuo jų reikalauja siekdamas nustatyti, išnagrinėti ar apginti savo teisinius reikalavimus;

asmuo prieštarauja asmens duomenų tvarkymui – tol, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtas interesas yra svarbesnis už asmens teises.

Teisė į duomenų perkeliamumą                 

Asmuo gali prašyti savo asmens duomenis gauti struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu bei gali perduoti (arba paprašyti duomenų valdytojo perduoti juos) kitam duomenų valdytojui.

Asmuo norėdamas įgyvendinti savo teises gali kreiptis į duomenų valdytoją kontaktais: privatumas@telia.lt. Duomenų valdytojas, siekdamas nustatyti besikreipiančiojo tapatybę, gali paprašyti papildomų įrodymų (pvz., pateikti asmens tapatybės dokumentą). Į asmens užklausą duomenų valdytojas paprastai atsako per 30 dienų nuo asmens kreipimosi gavimo.

Jeigu duomenų valdytojui nepavyksta išspręsti ginčo dėl asmens duomenų tvarkymo, galima teikti oficialų skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai https://vdai.lrv.lt/.

 


1 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (toliau – BDAR)